C. v.d. Berg & Zn., gevestigd aan Vierambachtsstraat 118 3023 AT Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.cvdberg-fietsen.nl
Vierambachtsstraat 118 3023 AT Rotterdam
+31 10 477 02 40

Ben van den Berg is de Functionaris Gegevensbescherming van C. v.d. Berg & Zn. Hij is te bereiken via info@cvfberg-fietsen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

C. v.d. Berg & Zn. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht (Mevr. of Dhr.)
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en onze dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cvdberg-fietsen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

C. v.d. Berg & Zn. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het inboeken van een winkelafspraak
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • C. v.d. Berg & Zn. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals factuurgegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

C. v.d. Berg & Zn. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van C. v.d. Berg & Zn.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

C. v.d. Berg & Zn. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De Nederlandse Belastingdienst vereist van ons dat wij alle gegevens rond betalingen voor een termijn van 7 jaar bewaren. Na die periode worden uw gegevens door ons bij een jaarlijks opschoning verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

C. v.d. Berg & Zn. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

C. v.d. Berg & Zn. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij gebruiken de Invisible ReCaptcha van Google als beveiliging tegen spam e-mails.  Google legt hier uit hoe zij omgaat met uw privacy hierbij.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door C. v.d. Berg & Zn. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cvdberg-fietsen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. C. v.d. Berg & Zn. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

C. v.d. Berg & Zn. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cvdberg-fietsen.nl

Disclaimer

Hoewel C. v.d. Berg & Zn. alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website accuraat is, wordt de website aangeboden 'naar beste kunnen' en C. v.d. Berg & Zn. geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Hoewel de inhoud van www.cvdberg-fietsen.nl met de grootst mogelijke zorg en aandacht wordt aangeboden, garanderen wij niet dat de informatie altijd actueel, waar en niet misleidend zal zijn, of dat deze site ten allen tijde (of in de toekomst) beschikbaar zal zijn voor gebruik.

Wij garanderen niet dat de servers die deze website beschikbaar stellen foutloos, virus- of bugvrij zijn en u accepteert dat het uw verantwoordelijkheid is om adequate voorzieningen te treffen voor bescherming tegen dergelijke bedreigingen. Wij raden u aan bestanden te scannen voordat u ze downloadt.

Niets op deze website mag worden opgevat als professioneel advies of een formele aanbeveling en wij sluiten alle verklaringen en garanties met betrekking tot de inhoud en het gebruik van deze site uit. In geen geval is C. v.d. Berg & Zn. aansprakelijk voor incidentele, indirecte, gevolg- of speciale schade van welke aard dan ook, of welke schade dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van winstderving, verlies van contracten, goodwill, gegevens, informatie, inkomsten, verwachte besparingen of zakelijke relaties, al dan niet op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website of gekoppelde websites.

Rotterdam, 5 juni 2019.